Algemene Voorwaarden vennootschap ScholsBurgerhartSchols 2007

 1. ScholsBurgerhartSchols is een samenwerkingsverband dat tot doel heeft het verlenen van diensten op het gebied van estate planning en het verlenen van notarieel-juridische diensten. Bovendien heeft het samenwerkingsverband als doel het verzorgen van onderwijs, cursussen en seminars, het deelnemen aan en verzorgen van publicaties en verrichten van onderzoek op het gebied van de estate planning en het notariŽle recht, alsmede het ontwikkelen van producten en projecten ten behoeve van het notariaat en andere dienstverleners. ScholsBurgerhartSchols hanteert onder meer de handelsnamen ScholsBurgerhartSchols Research and Development en ScholsBurgerhartSchols Legal Opinions. De vennootschap houdt kantoor te Nijmegen. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die al dan niet door middel van vennootschappen in ScholsBurgerhartSchols participeren en die ook wel met de term "partners" worden aangeduid.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ScholsBurgerhartSchols aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ScholsBurgerhartSchols, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 4. Iedere aansprakelijkheid van ScholsBurgerhartSchols is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende opdracht in rekening is gebracht.
 6. De keuze van door ScholsBurgerhartSchols in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. ScholsBurgerhartSchols is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt ScholsBurgerhartSchols eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door ScholsBurgerhartSchols voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens ScholsBurgerhartSchols gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens ScholsBurgerhartSchols bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 10. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en ScholsBurgerhartSchols is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 11. Deze algemene voorwaarden worden gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Arnhem en kunnen ook worden geraadpleegd op www.scholsburgerhartschols.nl.
Januari 2007

download
als PDF